Opdrachten voor de Vlaamse Overheid

Begeleiding bij het uitwerken van een “advies inzake externe audit van Vlaamse instellingen en lokale en provinciale besturen”; opdracht voor VLABEST, Vlaams Adviesraad voor Bestuurszaken. (januari – maart 2010)

Als expert en procesbegeleider, in nauwe samenwerking met de Secretaris en Voorzitter van de werkgroep, ondersteunde Patrick Stoop (samen met 2 junior consultants) de voorbereiding en realisatie van workshops met diverse belanghebbenden en externe experten evenals werksessies met leden van de VLABEST werkgroep. Deze ondersteuning omvatte de redactie van diverse tussentijdse nota’s en verslagen en de redactie van het (ontwerp) eindrapport (beleidsadvies) van VLABEST.

Begeleiding integrale organisatieontwikkeling (transitietraject) van het Departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) – Vlaamse Overheid. (februari 2009 – december 2010).

Als externe projectleider en verantwoordelijke voor een consultancy team van 6 personen was Patrick Stoop de belangrijkste adviseur en coach van deze opdracht.

De opdracht omvatte begeleiding bij: bevraging belanghebbenden, SWOT analyse, visie- en missiebepaling; schets gewenste organisatiecultuur; organisatieontwerp met nieuwe organisatiestructuur, procesmanagement, competentie management, matrixwerking; uitwerken stappenplan en begeleiding implementatie.

Een tweede deel van de opdracht betrof vooral expert advies en coaching van het verandertraject van het departement. Dit omvatte verbeteringstrajecten betreffende : de samenwerking tussen kabinet en administratie; documentatie, optimalisering en innovatie van bedrijfsprocessen; competentiemanagement en kennisbeheer, bevorderen van de gewenste organisatiecultuur, HRM, verbeteren interne en externe communicatie, performantie verbetering en project management.

Ontwikkelen van een geïntegreerd Systeem voor Planning, Sturing en Rapportering van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. (2008)

Als projectleider en verantwoordelijke voor een team van 3 consultants, coördineerde en realiseerde Patrick Stoop de analyse en evaluatie van de informatie- en rapporteringsbehoeften van het Agentschap.

De opdracht omvatte het ontwerp van een globaal en samenhangend systeem voor planning, sturing en rapportering; inclusief identificatie en verduidelijking van de belangrijkste succes- en prestatie indicatoren. De opdracht omvatte eveneens een analyse van sleutel bedrijfsprocessen, een ontwerp van een budget beheerssysteem, een ontwerp voor een generiek systeem voor projectbeheer en beheer van administratieve werkstromen.

Audit documenten- en informatiestroom - het Vlaams Parlement. (1999)

Evaluatie van de bestaande documenten- en informatiestromen en bijbehorende processen en systemen en uitwerken scenario’s en strategieën voor verbetering en verdere ontwikkeling.

Faciliteren van en bijdragen aan seminar moderniseringsprocessen - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (1999)

end faq