Overige opdrachten in België

Coördinatie en verandermanagement voor de implementatie van de hervorming van de beleidsinstrumenten en van het institutioneel en organisatorisch kader voor steun aan het ondernemerschap en aan de ontwikkeling van bedrijven en economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Economie & Werkgelegenheid – Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. (april 2016 – december 2017) 

  • Algemene facilitering en strategische monitoring en control van de hervorming. 
  • Facilitering van het herstructureringsproces: hergroeperen van alle actoren in 3 clusters (Advies en Begeleiding, Financiering en Lokalisatie en Infrastructurele ontwikkeling). 
  • Begeleiding en verandermanagement van de integratie van 3 sleutel actoren (Brussels Invest and Export, Atrium en Impulse) in één nieuw Regionaal Agentschap. 
  • Overkoepelende coaching en facilitering en van het veranderingsproces; inclusief een voortschrijdende hervorming gericht op een optimalisering van de steunmaatregelen en op het creëren van een gunstig ondernemersklimaat.

Formulering van het nieuw Programma (2017-2021) voor de ‘Noordwerking’ (ontwikkelingseducatie) van Memisa, Artsen zonder Vakantie en Dokters van de Wereld. In opdracht van Memisa, een ngo die ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg. (Juli – September 2016)

Coaching en feedback bij het uitwerken van het programmadocument met o.a. aandacht voor: interventiestrategie, ‘Theory of Change’, logisch kader en indicatoren voor monitoring en evaluatie.

Evaluatie van het UCOS-programma 2014-2016. In opdracht van UCOS, een Ngo verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, actief op het vlak van wereldburgerschapseducatie in het Vlaams hoger onderwijs. (April - Juni 2016)

De opdracht omvat o.a.: documentstudie; het ontwerpen van online enquêtes bij studenten, begunstigden van de verschillende resultaatsgebieden van het programma en het analyseren van de resultaten; telefonische bevraging van de belanghebbenden (studenten, docenten en internationaliseringsverantwoordelijken bij Vlaamse universiteiten en hogescholen); werksessies met het UCOS-team; uitwerken van een samenhangend evaluatierapport, inclusief aanbevelingen voor het nieuwe programma 2017-2021.

Evaluatie van het Noordluik (ontwikkelingseducatie) van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis programma (2014-2016) van Memisa, een ngo die ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg. (Maart – April 2016)

Evaluatie van het project “Opzetten van een netwerk van Belgische ziekenhuizen dat actief is op het domein van ontwikkelingseducatie met betrekking tot basisgezondheidszorg en perinatale zorg (moeder- en kindzorg) in subsaharisch Afrika” en strategische advisering betreffende een nieuw programma voor de noordwerking van Memisa. Deze opdracht omvatte ook een online-enquête en telefonische bevragingen bij de vrijwilligersgroepen in de Belgische partnerziekenhuizen.

Evaluatie van de coalitie “2015 De Tijd Loopt”, een samenwerkingsplatform van een 25-tal Belgische ngo’s omtrent de MDG’s (Millennium Development Goals) en faciliteren van een vooruitblik op een eventuele nieuwe samenwerking rond de SDG’s, de Sustainable Development Goals. (December 2015 – Maart 2016)

Deze opdracht voor 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, omvatte o.a.: het ontwerpen en lanceren van een online enquête bij een 40-tal direct betrokken personen (partnerorganisaties), het analyseren van de antwoorden et het produceren van een specifiek rapport over de enquête; een documentstudie; de individuele bevraging van externe sleutelpersonen; het faciliteren van een vijftal werksessies; het uitwerken van een geïntegreerd evaluatierapport omtrent “2015 De Tijd Loopt” en van scenario’s en aanbevelingen betreffende een mogelijke samenwerking omtrent de SDG’s.

Coaching van het monitoring- en evaluatiebeleid van de Zuiddienst van 11.11.11. (Februari 2015 – Juni 2016)

Feedback en coaching van de betrokken stafmedewerker bij het verfijnen en op punt stellen van het monitoring- en evaluatiebeleid.

Evaluatie van de onderwijswerking van 11.11.11 en uitwerken van een toekomstperspectief voor de rol van 11.11.11 in de sub-sector van onderwijswerking en ontwikkelingseducatie. (September – Oktober 2015)

Evaluatie van de bestaande onderwijswerking van 11.11.11 en situering binnen de evoluerende context van ontwikkelingseducatie en onderwijs in Vlaanderen. Faciliteren van een toekomstreflectie omtrent de rol van 11.11.11 in de sub-sector van onderwijswerking en ontwikkelingseducatie; in synergie met haar bredere missie als koepelorganisatie en strategie qua bewegingswerk, sensibilisering en mobilisatie.

Analyse en evaluatie van de informatiebehoeften en informatiesystemen van de 11.11.11-organisatie. (maart – juli 2013)

Analyse en evaluatie van de informatiebehoeften van de 11.11.11-organisatie (de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging) evenals van de gerelateerde bedrijfsprocessen en informatiesystemen; uitwerken van verbetervoorstellen en scenario’s voor verdere ontwikkeling van het informatiebeheer van 11.11.11.

Uitwerken van de opdrachtomschrijving voor de selectie van een nieuw informatiesysteem voor document- en kennisbeheer.

Evaluatie van en advisering omtrent de organisatieontwikkeling van 11.11.11. (maart - juni 2012)

Evaluatie van de uitvoering van de hervormingen in het management van 11.11.11 (als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging) en van het gebruik van centraal angestuurde systemen voor kwaliteit en monitoring en beoordelen of deze de organisatie efficiënter maken.

Evaluatie van en uitwerken verbetervoorstellen voor: de organisatiestructuur, het sturen en besturen van de koepel, de projectwerking, de kwaliteitswerking en het systeem van monitoring & evaluatie.

Begeleiding van toekomstgerichte reflectie en gemeenschappelijke aanpak / partnerschappen van de overheidsactoren in de PIZ (Prioritaire Interventie Zone) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;opdracht van ADT-ATO – het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (oktober 2011 – maart 2012)

Als lid van een duo senior adviseurs (in samenwerking met BDO Public Sector) ondersteunde Patrick Stoop de strategische brainstorming en optimalisering van partnerschappen tussen meer dan 20 regionale, gemeentelijke of andere organisaties in antwoord op de uitdagingen qua socio-economische en stedelijke ontwikkeling van de PIZ (kanaalzone) in de hoofdstad Brussel.

Coaching ontwikkeling methodologie en begeleiding experiment cultuurbeleidsplanning in opdracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Gemeenschap. (2001-2002).

Opleidingen Financieel Management” en “Beleid- en beheerscyclus” - Amelior (2004).

Beperkte doorlichting en strategische begeleiding van "Sociale Familiezorg", een vzw voor familiale en sociale dienstverlening en opleidingen “verzorgende” in Antwerpen. (2003)

Open tweedaagse opleiding "Jaarplan en Jaarverslag voor uw bestuur of overheidsdienst". (september 2002 en april 2003)

Open ééndaagse opleiding "Financieel management en budgetsystemen voor de niet-financiële overheidsmanager". (oktober 2002)

Verzorgen van een seminar "resultaatgerichte planning en beheerscontrole" voor IIR. (april 2002)

Open training resultaatgerichte beleids- en budgetcyclus, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel – Overheidsmanagement. (april – juni & september – oktober 2000)

Driedaagse opleiding beheersmethodieken (1997 – 1998 – 1999 - 2000 - 2002) in opdracht van WIVO - Provincie West-Vlaanderen.

Visie en missieformulering voor de vzw Oikonde Mechelen. (2000)

Audit / organisatorische doorlichting en begeleiding van JINT vzw. (februari – april 2000)

Gastcolleges omtrent een geïntegreerde beleids- en begrotingscyclus in opdracht van de Vrije Universiteit Brussel – Opleiding Overheidsmanagement. (1999 – 2000)

Operationele audit en veranderingsvoorstellen - Financiële diensten van de Vrije Universiteit Brussel – VUB. (1997)

Opleidingen overheidsbeleid en financieel management voor 'Kluwer Opleidingen'. (1996)

end faq