Opdrachten voor de Belgische Federale Overheid

Audit van B-FAST, het ‘Belgian First Aid and Support Team’ in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – Dienst Crisis Centrum en Secretariaat B-FAST (September – November 2015)

De opdracht omvatte een strategische en operationele audit van B-FAST, de interdepartementale samenwerking binnen de Belgische Federale overheid met het oog op het realiseren van noodhulp bij rampen en calamiteiten in het buitenland. De conclusies van de audit werden aangevuld met aanbevelingen voor operationele optimalisering en met een aantal strategische toekomstperspectieven voor B-FAST.

Fungeren als jurylid en bijdragen aan 9 personeelsselecties voor een internationaal expert, in opdracht van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). (2016, 2014, 2013, 2011)

Participeren in de selectie van :

 • een ‘medeverantwoordelijke project’ in Bolivia (2016)
 • een ‘medeverantwoordelijke project’ in Tanzania (2016)
 • een ‘medeverantwoordelijke project en expert personeelsbeheer en lokale economische ontwikkeling’ in Tanzania (2014)
 • een ‘medeverantwoordelijke project en expert behoorlijk bestuur en corruptiebestrijding’ in Burundi. (2013)
 • een expert institutionele versterking veeteeltsector in Niger (2011)
 • een sector programmamanager Niger (2011)
 • een expert institutionele versterking plattelands¬ontwikkeling RDC (2011)
 • een sector programma manager landbouw RDC (2011)
 • een sector programmamanager onderwijs RDC (2011)

Methodologische backstopping en coaching van de strategische plancyclus van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). (2012 - 2013)

 • Methodologische coaching in tweede lijn van het departement organisatieontwikkeling betreffende strategische en operationele planning (inclusief ondernemingsplan 2013) en van het methodologisch kader voor monitoring & evaluatie.
 • Facilitering strategische reflecties / werksessies Directiecomité BTC.
 • Feedback op het M&E kader, gebruik indicatoren en “More Results” concept van BTC.
 • Coaching organisatieontwikkeling BTC op basis van het model van landenteams - faciliteren seminar van landenverantwoordelijken (januari 2013) omtrent implementatie landenteams en hanteren ‘Theories of Change’ (ToC)

Begeleiding strategische planning van de Dienst Interne Audit van de FOD Mobiliteit en Vervoer (April – Mei 2011)

Begeleiding van de verantwoordelijke interne audit en haar team bij een strategische planning voor de verdere uitbouw van de interne audit functie binnen de FOD. Dit omvatte: een bevraging van belanghebbenden, een SWOT analyse, toepassen van een capaciteit-maturiteit model voor interne auditdiensten, faciliteren strategische workshops en prioriteitstelling en redactie van het strategisch plan.

Begeleiding van de FOD Economie bij het ontwikkelen van de methodologie voor een samenhangend managementinstrument dat de koppeling legt tussen budget / allocatie van middelen en strategische prioriteiten en programma’s. (augustus – oktober 2009)

Hierbij werden concepten van output budgettering, analytische boekhouding, ‘activity based costing’ en performance management gebruikt binnen het kader van de Belgische Federale overheid en rekening houdend met de mogelijkheden van het nieuwe Fedcom (financieel en comptabel informatiesysteem op basis van SAP).

Opdracht gerealiseerd n samenwerking met BDO Public Sector; met Patrick Stoop als teamleider van een team van 3 consultants.

Begeleiding van de verdere ontwikkeling en inbedding van het systeem van risicobeheersing en interne controle, inclusief documentatie en optimalisering van bedrijfsprocessen voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - KSZ. (2008)

Als projectleider en verantwoordelijke voor een team van 3 consultants stond Patrick Stoop in voor de coördinatie en realisatie van (a) een evaluatie van bestaande systemen en maatregelen van risicobeheer en interne controle en (b) van een globale risico analyse van het instituut. Hij ontwikkelde de methodologie en aanpak voor een verbetering van het risicobeheer en de interne controle en ondersteunde een gestructureerde analyse van de bedrijfsprocessen van de KSZ.

Middels een gefaseerd traject werden de afdelingsverantwoordelijken en proces beheerders ondersteund in een geïntegreerde aanpak voor het documenteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de KSZ, inclusief het documenteren en optimaliseren van de maatregelen van risicobeheer en interne controle ingebed op het niveau van de processtappen.

Begeleiding organisatieontwikkeling ICT-Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (augustus 2007- februari 2008)

Individuele coaching en managementbegeleiding van de ICT manager en ICT directeurs “ontwikkeling” en “operations”; advisering bijsturing projectrapportering, faciliteren van workshops van het ICT-managementteam en/of teamverantwoordelijken ICT-Operations omtrent topics als HRM, matrix organisatie, delegatie verantwoordelijkheden, strategische uitdagingen, efficiëntieverbetering, enz.

Begeleiding uitwerking nieuwe matrixorganisatie voor ICT-Development.

Ondersteuning van de modernisering en organisatieontwikkeling van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): een reeks elkaar opvolgende opdrachten (doorgaans voltijds) van november 2002 tot februari 2007.

 • Begeleiding / coaching van de moderniseringscel en/of projectgroepen betreffende Riziv-brede moderniseringstrajecten: opvolging implementatie strategisch plan / bestuursovereenkomst / ontwikkeling boordtabellen; voorbereiding introductie prestatiemanagement / beheerscontrole / interne controlesystemen; introductie BPM (beheer bedrijfsprocessen); advisering analytische boekhouding, ontwikkeling concept thesaurus en kennismanagement Riziv, enz. (2002-2007)
 • Operationele audit, organisatieontwikkeling, modernisering en/of begeleiding veranderingsmanagement voor diverse diensten en afdelingen. 
  • Begeleiding Moderniseringsproces (inclusief procesoptimalisering / herontwerp) en Organisatieontwikkeling van de Inspectieteams van de Dienst Administratieve Controle (DAC) - RIZIV (2006-2007).
  • Operationele Audit van de Juridische Dienst & Advisering Beheer Sanctieprocedures & Modernisering Sociale Controle voor de Dienst Geneeskundige Evaluatie & Controle (DGEC) / Riziv (2005-2007). 
  • Coaching van de Organisatieontwikkeling en Procesverbetering in combinatie met de ontwikkeling en implementatie van een Informatiesysteem voor Dossierbeheer en Documentatie voor de “Afdeling Juridische Zaken en Verzekerbaarheid – DGV - RIZIV” (2005-2007).
  • Operationele doorlichting en begeleiding veranderingsproces ICT-dienst Riziv (2004-2005). 
  • Nieuwe organisatiestructuur en organisatieontwikkeling voor de Dienst Geneeskundige Verzorging (DGV) - RIZIV (2004-2005). 
  • Begeleiding moderniseringsproces / veranderingsmanagement van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) - RIZIV (2004-2005).
 • Introductie en begeleiding operationele planning bij het Riziv (2003-2006). 
 • Uitbouw geïntegreerde HRM-dienst van het Riziv (2003-2005). 
 • Opleiding en begeleiding proeftuinen resultaat-, kwaliteit- en prestatiesturing (performantiemeting) bij het Riziv (2003-2004). 
 • Begeleiden Strategisch Plan 2003-2007 van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – Riziv (2002-2003).

Audit en modernisering "Handelingen en Beknopte Verslagen" – Belgische Senaat. (1997 - 1999)

Operationele doorlichting diensten “Handelingen” en “Beknopt Verslag” en vervolgens personeelsbehoeftenplan en veranderingsmanagement nieuw dienst “Verslaggeving”.

Opleiding en begeleiding omrent jaarplan en jaarverslag, Belgisch Ministerie van Economische Zaken (1997)

end faq