Opdrachten voor het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC)

Begeleiding bij het uitwerken van een deconcentratieplan voor de sectoren territoriale administratie (het Ministère de l’Administration Territoriale – MAT) en decentralisatie (Direction Générale de la Décentralisation - DGCT) in Mali. (Januari – April 2016)

De opdracht (3 experten) omvatte o.a.: een voorbereidende documentstudie en methodologische advisering, het faciliteren van diverse workshops en het versterken van de professionele competenties van de deelnemers, het uitwerken van een diagnostisch bilan van de bestaande situatie en het interactief uitwerken van een deconcentratieplan, met bijbehorend implementatie-plan. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan: de missie en visie van de sectoren territoriale administratie en decentralisatie; de synergie met andere ministeries en sub-nationale overheden (collectivités territoriales); de organisatieontwikkeling en organisatiestructuren; het veranderingsmanagement; de aard van de opdrachten en dienstverlening en de kwaliteitsbewaking hierop; een optimalisering van werkprocessen en procedures; de niveaus en allocatie van verantwoordelijkheden; een HR-visie en HR-plan met aandacht voor functiebeschrijvingen en competentieontwikkeling; middelenbeheer, planning en budgettering; verantwoording, risicobeheer en overige aspecten van behoorlijk bestuur; enz.

Technische ondersteuning (‘appui technique perlée’) aan het Justitieprogramma in Burundi. (2 internationale experten met in totaal 7 zendingen naar Burundi en continue ondersteuning via Skype en email. (Juni 2013 – Juni 2016)

Deze ondersteuning omvat advisering betreffende o.a.: 

 • interventiestrategieën (inclusief ‘baseline’, ‘outcome mapping’ en ‘theories of change’) met betrekking tot hervormingen in de justitiesector in Burundi; 
 • HR beleid en strategieën en methodieken voor initiële en continue professionele ontwikkeling van magistraten en ander personeel van de justitiesector; 
 • aanpak en strategie voor capaciteitsversterking en institutionele  ontwikkeling in de justitiesector; concreet: 
  • advisering omtrent de organisatieontwikkeling en institutionele versterking van het Hooggerechtshof (“Cour Suprême”) evenals van het Ministerie van Justitie (inclusief organisatiestructuur, middelenbeheer, behoorlijk bestuur en optimalisering procedures en operationele werking);
  • coaching van de directie modernisering van het Ministerie van Justitie en van het netwerk van aanspreekpersonen modernisering in de rechtbanken; 
  • coaching van de Generale Inspectie en interne audit functie van het ministerie van justitie; 
  • strategieën voor het bevorderen van de onafhankelijkheid van justitie en voor het consolideren van desbetreffende succesfactoren; 
 • monitoring en evaluatie (inclusief het verfijnen van het gebruik van prestatie-, resultaat- en impact indicatoren); 
 • analyse en kapitalisatie van “goede praktijken” en “leerpunten”; 
 • de consolidatie en exit strategie van het Justitieprogramma van BTC in Burundi; 
 • andere technische ondersteuning omtrent sleutelaspecten van het justitieprogramma in Burundi.

Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling (“organizational capacity assessment”) - met een focus op financiën,) van het “Construction Management Unit (CMU) - Ministry of Education, Sports, Science and Technology” in Uganda (Maart – Mei 2015)

Deze evaluatie omvatte een analyse van de institutionele context en van de capaciteiten van het CMU op het vlak van financieel beheer, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur, beheer / optimalisering bedrijfsprocessen, professionele ontwikkeling, project management en monitoring en evaluatie.

De opdracht omvatte eveneens het formuleren van strategisch advies voor de institutionele en organisatorische ontwikkeling van het CMU en daarbij aansluitede advisering voor de formulering van nieuwe opdrachten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met het oog op substantiële ondersteuning van de infrastructuur voor de onderwijssector in Uganda.

Methodologische advisering aan het Project “Skills Development for Human Resources” (SDHR) ter ondersteuning van de begunstigde en partner organisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Uganda. (April 2015)

Deze advisering betrof voornamelijk de aanpak en methodologie voor een organisatorische (zelf) evaluatie als basis voor het bepalen van gerichte competentieversterking en van aangepaste HR ontwikkelingsstrategieën voor de betrokken partnerorganisaties.

Evaluatie van het Nationaal Veeteeltbeleid in Mali en van de implementatie van dat beleid. (4 experten; van november 2014 tot januari 2015)

Deze opdracht (“Evaluation de la Politique Nationale de l’Elevage - la PNDE”) werd gerealiseerd voor het project van institutionele ondersteuning aan het Ministerie voor Rurale Ontwikkeling in Mali (PAI MEP).

Institutionele et Organisatorische Analyse van de sub-sectoren veeteelt en visserij en uitwerken van strategieën en aanbevelingen voor capaciteitsversterking van de publieke diensten die verantwoordelijk zijn voor de sub-sectoren veeteelt en visserij in Mali. (4 experten; van november 2014 tot januari 2015)

Deze “Institutionele et Organisatorische Analyse”, gerealiseerd voor het project van institutionele ondersteuning aan het Ministerie voor Rurale Ontwikkeling in Mali (PAI MEP), betrof de sub-sectoren veeteelt en visserij, zowel op centraal als regionaal en lokaal niveau.

De systemische sterktezwakteanalyse (SWOT) werd aangevuld met strategieën, scenario’s en aanbevelingen voor capaciteitsversterking (ontwikkeling van capaciteiten op institutioneel, organisatorisch en individueel niveau) voor de publieke diensten die verantwoordelijk zijn voor de sub-sectoren veeteelt en visserij. De aanbevelingen betreffen capaciteitsontwikkeling van centraal en regionaal niveau evenals gedeconcentreerde werking en dienstverlening op lokaal niveau.

Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling van het “Rwanda Biomedical Centre (RBC) / Ministry of Health” in Rwanda. (augustus – september 2014)

Realisatie van een “organizational assessment” met een focus op: financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur en projectmanagement.

Deze opdracht omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van een volgende fase van het “Health Support Program”, ondersteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda.

Analyse van de behoeften aan capaciteitsversterking en uitwerken plan voor competentieontwikkeling voor de overheidsstructuren van volksgezondheid” op centraal en decentraal niveau in Senegal. (3 experten; juni – oktober 2014)

Opdracht uitgevoerd in het kader van het project « Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles par l’octroi de bourses ».

Deze opdracht had betrekking op 5 gezondheidsregio’s en op organisaties van de gezondheidssector op centraal niveau in het Ministerie van Gezondheid. Dit omvatte o.a.:

 • een institutionele en organisatorische analyse en diagnose;
 • een identificatie, analyse en prioriteitstelling van de behoeften aan training en professionele competentieontwikkeling van het personeel van de begunstigde partnerorganisaties;
 • het uitwerken van een opleidings- en professioneel ontwikkelingsplan voor het personeel van de organisaties van de gezondheidssector geïdentificeerd voor mogelijke ondersteuning door het project.

Organisatorische evaluaties en capaciteitsbeoordeling van het “Rwanda Association of Local Government Authorities – RALGA” en van het “Rwanda Governance Board – RGB” in Rwanda. (juni – juli 2014)

Realisatie van een “organizational assessment” met een focus op: financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur, projectmanagement en ondersteuning capaciteitsversterking van lokale besturen.

Deze opdracht omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in ondersteuning van het decentralisatiebeleid in Rwanda.

Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling van het “Municipal and Development Lending Fund – MDLF” in Palestina. (juni – juli 2014)

Realisatie van een “organizational assessment” met een focus op: financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur, projectmanagement en ondersteuning capaciteitsversterking van lokale besturen.

Deze opdracht omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ter ondersteuning van het ‘Local Government Reform and Development Programme - 2nd phase’ in Palestina.

Voorbereiding en animatie van een vijfdaagse reflectieworkshop en training omtrent verbetering performantie van de rechtbanken en veranderingsmanagement. Opdracht in het kader van het Justitieprogramma in Burundi. (april – mei 2014)

De workshop betrof de volgende topics: (1) institutionele en organisatorische ontwikkeling, en (2) strategieën en scenario’s voor verbetering van de performantie van de rechtbanken (la Cour Suprême et les Tribunaux de Grand Instance du Burundi) en (3) veranderingsmanagement.

De opdracht omvatte ook de productie van een rapport om de uitwisseling van ideeën en resultaten van de workshop te documenteren.

Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling, inclusief redactie van uitvoeringsakkoorden, voor 15 districten en 2 regionale ziekenhuizen in Rwenzori en West Nile regio’s in Uganda. (1 terreinmissie en begeleiding op afstand van de nationale consultant; oktober 2013 – mei 2014)

Realisatie van een “organizational assessment” (met een focus op financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur en projectmanagement) van de partner organisaties van het ‘Institutional Capacity Building’ (ICB) Project (project ter ondersteuning van de gezondheidssector in Uganda).

Deze organisatorische evaluatie van 15 districten en 2 ‘Regional Referral Hospitals’ in Rwenzori en West Nile regio’s in Uganda werd gerealiseerd door Patrick Stoop als teamleider en door een nationale consultant rechtstreeks gerekruteerd door BTC. Patrick Stoop realiseerde 1 terreinmissie in oktober 2013 en verzorgede vervolgens begeleiding, coaching en kwaliteitsbewaking op afstand van de nationale consultant van november 2013 tot mei 2014 en hij verzekerde de eindredactie van de rapporten.

Deze opdracht omvatte eveneens de redactie van uitvoeringsakkoorden tussen het project en de geëvalueerde partnerorganisaties.

Institutionele en organisatorische evaluaties en uitwerken van een plan voor capaciteits­versterking van het systeem van overheidsopdrachten in Burundi. (3 consultants; februari – april 2014)

Deze opdracht omvatte: (1) institutionele en organisatorische evaluaties en (2) uitwerken van een plan voor capaciteits­versterking (op institutioneel, organisatorische en individueel niveau) van het systeem van overheidsopdrachten in het algemeen en meer specifiek van de 5 partnerorganisaties van het project.

De opdracht betrof met name de volgende organisaties : “l’Autorité de Régulation des Marchés Publics – ARMP”, “la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics – DNCMP” en de “Cellules de Gestion des Marchés Publics – CGMP” van de sector ministeries voor landbouw, gezondheid en onderwijs.

Deze opdracht werd uitgevoerd voor het project ter verbetering van het systeem van overheidsopdrachten (« Projet d’appui à l’amélioration du système des marchés publics ») in Burundi; hiervoor heeft Stoop Consulting een team van 3 consultants ingezet met Patrick Stoop als teamleider.

Formulering (het ontwerp) van een project ter ondersteuning van technisch onderwijs en beroepsopleiding (“Appui à la Consolidation de la Formation Professionnelle et Technique” – ACFPT) in Burundi. (oktober – december 2013)

Ontwerp van een programma ter ondersteuning van een verhoogde toegang tot en betere kwaliteit van technisch onderwijs en beroepsopleiding in Burundi, inclusief ondersteuning van de transitie naar de arbeidsmarkt en van de organisatorische en institutionele ontwikkeling en het behoorlijk bestuur in de sub-sector van technisch onderwijs en beroepsopleiding in Burundi.

Naast het uitwerken van het technisch en financieel projectdossier omvatte de opdracht eveneens organisatorische en institutionele coaching van het lopende project AFPT.

Formulering (het ontwerp) van een project van competentieontwikkeling (“Projet d’Appui au Organisations béninoises par le Renforcement des Compétences des Ressources Humaines”) in Benin. (september – oktober 2013)

Ontwerp van een programma ter ondersteuning van competentieontwikkeling in publieke en niet-gouvernementele organisaties in de volgende sectoren : landbouw, gezondheid en behoorlijk bestuur.

Uitwerken van het technisch en financieel projectdossier.

Organisatorische evaluaties en capaciteitsbeoordeling van het “Ministry of Local Government” in Rwanda en van het “Rwanda Local Development Support Fund – RLDSF”. (juli - augustus 2013)

Realisatie van een “organizational assessment” met een focus op: financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur, projectmanagement en ondersteuning capaciteitsversterking van lokale besturen.

Deze opdracht omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in ondersteuning van het decentralisatiebeleid in Rwanda.

Formulering (het ontwerp) van een project van competentieontwikkeling (“Projet d’Appui au Organisations burundaises par le Renforcement des Compétences des Ressources Humaines”) in Burundi. (juni – juli 2013)

Ontwerp van een programma ter ondersteuning van competentieontwikkeling in publieke en niet-gouvernementele organisaties in de volgende sectoren : landbouw, gezondheid, onderwijs en behoorlijk bestuur, inclusief justitie en politie. Het project omvat ook een luik capaciteitsversterking van nationale opleidings- en trainingsinstituten actief in dezelfde sectoren.

Uitwerken van het technisch en financieel projectdossier.

Formulering (het ontwerp) van de “Facility for Capacity Building” (FCB) in Vietnam. (maart – mei 2013)

Ontwerp van een programma ter ondersteuning van competentieontwikkeling in diverse sectoren; inclusief een herontwerp van het Belgische programma van studiebeurzen.

De opdracht omvatte het uitwerken van het technisch en financieel projectdossier voor de FCB.

Tussentijdse evaluatie van het PORIS project “Poverty reduction through Institutional Strengthening at provincial (Nghe An) and district (Quy Chau) levels” in Vietnam; inclusief evaluatie van het ‘Quy Chau Commune Development Fund’. (1 internationale expert en 2 nationale experts; november – december 2012)

Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling van partnerorganisaties voor het “Enhancement of Procurement Capacity of Local Government Authorities” project (EPC-LGAP) in Tanzania. (oktober – november 2012)

 • Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling van de 3 nationale actoren belast met de uitvoering van EPC-LGAP:
  • Public Procurement Regulatory Authority,
  • Prime Minister’s Office - Regional Administration and Local Government,
  • Hombolo Local Governments Training Institute.
 • Overige advisering voor de opstart en het behoorlijk bestuur van het project “Enhancement of Procurement Capacity of Local Government Authorities” project (EPC-LGAP) in Tanzania.

Advisering / ondersteuning voor de ‘risicoanalyse’ betreffende de potentiële rol van België / BTC als ‘supervising entity’ voor een omvangrijke GPE schenking (‘Global Partnership for Education’) in ondersteuning van de (implementatie van de) sectorstrategie voor de onderwijssector van Burundi. (september - oktober 2012)

Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling voor het “Beekeeping Support Project in Kigoma Region – Tanzania”. (oktober – november 2012)

 • Organisatorische evaluatie en capaciteitsbeoordeling van de nationale actoren belast met de uitvoering van BSPK:
  • “Ministry of Natural Resources Management & Tourism”;
  • Drie districten in Kigoma Region.
 • Overige advisering betreffende de interventielogica en interventiestrategieën evenals methodologische ondersteuning voor de opstart en het behoorlijk bestuur van het project.

Formulering (ontwerp) van een nieuwe Belgische ondersteuning aan behoorlijk bestuur en corruptiebestrijding in Burundi – “Appui à la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption au Burundi”. (1 internationale expert en 2 nationale experten; juni – augustus 2012)

Deze opdracht omvatte:

 • een component ter ondersteuning van de monitoring en evaluatie van de implementatie van het National Beleid van Behoorlijk bestuur en Corruptiebestrijding;
 • een hoofdcomponent ter ondersteuning van capaciteitsversterking van de Algemene Inspectiedienst (“Inspection Générale de l’Etat – IGE”) en van de uitbouw van de interne audit functie zowel op het niveau van de IGE als op sector niveau (voor de prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Burundi : landbouw, gezondheid, onderwijs, justitie en politie).

Evaluatie van het Justitieprogramma in Burundi; team van 4 evaluatoren. (mei – juni 2012)

Deze opdracht omvatte 3 luiken:

 • eindevaluatie van het project « Appui Institutionnel et Opérationnel à la Justice au Burundi - AIOJ » ; 
 • tussentijdse evaluatie van het project « Appui à la Justice et au Renforcement de l’état de droit dans le Centre Ouest du Burundi – AJCO » ;
 • begeleiding van de start van het nieuwe project « Appui Institutionnel Central et Périphérique au Ministère de la Justice – AICPJ ».

Organisatorische evaluaties en capaciteitsbeoordeling van het Ministerie van Infrastructuur (MININFRA) en van het EWSA (Energy, Water and Sanitation Authority) in Rwanda. (januari - februari 2012)

Realisatie van een “organizational assessment” met een focus op: financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur en projectmanagement.

Deze opdracht omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies in de infrastructuur en energiesector in Rwanda.

Organisatorische evaluaties en capaciteitsbeoordeling van het Public Sector Capacity Building Secretariat (PSCBS) in Rwanda. (november – december 2011)

Realisatie van een “organizational assessment” met een focus op: financiën, overheidsopdrachten, behoorlijk bestuur en projectmanagement.

Deze opdracht omvatte eveneens institutionele en organisatorische advisering voor de formulering van nieuwe interventies in het domein van competentieontwikkeling in Rwanda.

Evaluatie (Mid Term Review) van het Sectorfonds Onderwijs («Fonds Commun Education ») in Burundi. (november 2011)

Tussentijdse Evaluatie (Mid Term Review) van 2 projecten instiutionele ondersteuning (« Appui Institutionnel au Ministère de la Santé Publique » en « Appui Institutionnel au Ministère de l'Agriculture ») in Benin. (3 internationale experten en 2 nationale experten; oktober - december 2011).

Studie van de systemen van “incentives”; opdracht voor het programma PAIOSA; Ministerie van Landbouw en Veeteelt in Burundi. (augustus – oktober 2011)

Studie met het oog op een rationalisering en harmonisering van de diverse systemen van “incentives” (prestatiestimulansen) voor overheidsmedewerkers en –diensten in het kader van landbouwprojecten en –programma’s van BTC in Burundi en met het oog op de uitbouw van een globaal systeem van prestatiecontracten / prestatiebudgettering voor het Ministerie van Landbouw en Veeteelt in Burundi.

Adviseur / expert « gouvernance et développement institutionnel » ter ondersteuning van de « Etude préparatoire de l’analyse de la gouvernance du secteur agriculture en RD Congo ». (maart - mei 2011)

Opdracht uitgevoerd in samenwerking met ACE Europe ; Patrick Stoop verzorgde de methodologische ondersteuning, coaching en kwaliteitsbewaking, maar deed geen terreinwerk voor deze opdracht.

Tussentijdse evaluatie van het project « Appui Institutionnel au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage » in Burundi. (december 2010 - januari 2011)

Tussentijdse evaluatie van het project « Appui Institutionnel Education » in Burundi. (september - oktober 2010)

Patrick Stoop was de teamleider voor de evaluatie van dit project ter ondersteuning van de strategische planning, monitoring en evaluatie van de onderwijssector in Burundi.

Herformulering van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelings­samenwerking. (mei – juli 2010)

Documentanalyse, SWOT, strategische oriëntering, enquête stakeholders, uitwerken scenario’s, op punt stellen Technisch en Financieel Dossier voor het Juniorprogramma 2011-2016; opdracht uitgevoerd door 3 Belgische consultants onder leiding van Patrick Stoop.

Tussentijdse evaluatie van het “Projet de Restructuration des Services Centraux et Régionaux du Ministère de l'Agriculture” in RD Congo. (september – oktober 2009)

Patrick Stoop fungeerde als teamleider voor deze evaluatieopdracht. Hij werkte hiervoor sament met een nationale consultant die rechtstreeks door BTC gerekruteerd werd.

end faq